mailKontakt

INTEGRITETSPOLICY

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och följer strikt reglerna för dataskyddslagar. Personuppgifter samlas endast in på denna webbplats i den mån det är tekniskt nödvändigt. Under inga omständigheter kommer de insamlade uppgifterna att säljas eller på annat sätt överföras till tredje part.

 

Följande deklaration ger dig en översikt över hur detta skydd garanteras och vilken typ av data som samlas in och för vilket syfte.

Ansvarig i enlighet med bestämmelserna om dataskydd är:

 

Dedimed GmbH
EUROPARC Labor
Heinrich-Hertz-Str. 3A
14532 Kleinmachnow

 

Tel.: +49 (0) 33203 879420
Fax: + 49 (0) 3320387 94 21
E-Mail: labor@dedimed.com

 

Tillhandahållande av webbplatsen och skapandet av loggfiler

Redogörelse och omfattning av databehandling

Varje gång vår webbplats öppnas samlar vårt system automatiskt in data och information från datasystemet för den uppringande datorn.

Följande uppgifter samlas in:

Information om webbläsartyp och vilken version som används
Användarens operativsystem
Användarens Internetleverantör
Användarens IP-adress
Datum och tid för access
Webbplatser från vilka användaren går in på webbplatsen,
Webbplatser som nås av användarens system via vår webbplats
Uppgifterna lagras också i loggfilerna i vårt system. Detta påverkar inte användarens IP-adresser eller andra data som gör det möjligt att tilldela informationen till en användare. Denna information lagras inte tillsammans med andra personliga data från användaren.

 

Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av uppgifterna är artikel 6 (1f) GDPR.

 

Syfte med databehandling

Om data lagras i loggfiler är detta fall endast i sju dagar. Ytterligare lagring är möjlig. I detta fall raderas eller avlägsnas användarnas IP-adresser, så det inte längre är möjligt att tilldela den anropande klienten.

 

Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras lokalt på användarens enheten webbläsare eller i webbläsaren. När en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras på användarens enhet. Denna cookie innehåller en karakteristisk sträng som gör att webbläsaren kan identifieras när du besöker webbplatsen igen.

Vi använder även cookies på vår webbplats, vilket möjliggör en analys av besökarnas användarbeteende.

På så sätt kan följande data överföras:

 • Angivna sökbegrepp
 • Frekvens av sidvisningar
 • Användning av webbplatsfunktioner

Vid åtkomst till vår webbplats informeras användaren om användningen av cookies för analysändamål och samtycke erhållits till behandlingen av de personuppgifter som används i detta sammanhang. Denna dataskyddsdeklaration hänvisas det också till.

 

Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies för analysändamål är, i händelse av användarens medgivande i detta avseende, artikel 6 (1a) GDPR.

 

Syfte med databehandling

Användningen av analytiska cookies förbättrar kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Vi lär oss hur webbplatsen används och kan optimera den.

Vi behöver cookies för följande applikationer:

Google Analytics

I dessa syften ligger vårt legitima intresse i behandlingen av personuppgifter (artikel 6 (1f) GDPR).

 

Lagringstid, möjlighet till bestridande och möjlighet att ta bort

Cookies lagras lokalt på användarens enhet och skickas till oss. Som användare har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller genom att använda en innehållsblockerare, kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är inaktiverade för vår webbplats är inte alla funktioner på webbplatsen fullt användbara.

 

Kontaktformulär och e-postkontakt

Redogörelse och omfattning av databehandling

Det finns ett anmälningsformulär på vår hemsida, som kan användas för elektronisk registrering för evenemang. Om en användare utnyttjar denna möjlighet, kommer de data som anges i indatamasken att överföras till oss och lagras.
Dessa uppgifter är: läkarmottagning, förnamn, efternamn, gata, husnummer, postnummer, plats, e-post. För behandlingen av uppgifterna erhålls ditt samtycke under sändningsprocessen och hänvisning görs till denna dataskyddsdeklaration.

I detta sammanhang överförs inte uppgifterna till tredje part. Uppgifterna kommer endast att användas för att bearbeta konversationen.

 

Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är användarens samtycke (artikel 6 (1a) GDPR).

Den rättsliga grunden för behandlingen av data som överförs när ett e-postmeddelande skickas artikel 6 (1f) GDPR. Om e-postkontakten syftar till att ingå ett kontrakt, är en ytterligare rättslig grund för behandlingen artikel 6 (1b) GDPR.

 

Syfte med databehandling

Behandlingen av personuppgifter från inmatningsfältet används endast för att behandla kontakten. I händelse av en e-postkontakt har detta också det nödvändiga legitima intresset för behandlingen av uppgifterna.

De andra personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten i våra informationsteknologiska system.

 

Lagringstid

Informationen kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen. För personuppgifter från kontaktformuläret och de som skickas via e-post är detta fall när respektive konversation med användaren avslutas. Konversationen avslutas när man slutligen har klargjort omständigheterna i fråga.

De ytterligare personuppgifter som samlas in under sändningsprocessen kommer att raderas senast efter sju dagar.

 

Möjlighet till invändning och avlägsnande

Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Om du kontaktar oss via e-post kan du när som helst invända mot lagringen av dina personuppgifter. I sådana fall kan konversationen inte fortsätta.

I detta fall kommer alla personuppgifter som sparats under kontakten att raderas.

 

Använda Google Maps

Denna webbplats använder Google Maps för att visa en karta. Google Maps bedrivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till insamling, behandling och användning av de automatiskt insamlade uppgifterna och de uppgifter du har angett av Google, en av dess företrädare eller tredje parter.

Användarvillkoren för Google Maps hittar du under användarvillkoren för Google Maps. Detaljerad information finns i Data Protection Center of google.de: transparens och alternativ samt dataskyddsbestämmelser http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

 

Google Analytics

Omfattningen av behandlingen av personuppgifter

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress i förväg att reduceras av Google inom EU: s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och reduceras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av användarnas personuppgifter är artikel 6 (1f) GDPR.

 

Syfte med databehandling

Behandlingen av användarnas personuppgifter gör det möjligt för oss att analysera användarbeteende. Genom att utvärdera de erhållna uppgifterna kan vi sammanställa information om användningen av de enskilda komponenterna på vår webbplats. Detta hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår hemsida och dess användarvänlighet. Detta är också vårt legitima intresse för behandlingen av uppgifterna (artikel 6 (1f) GDPR). Genom att anonymisera IP-adressen tas hänsyn till användarnas intresse av att skydda personuppgifter.

 

Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så fort de inte längre behövs för våra registreringsändamål.

 

Möjlighet till invändning och avlägsnande

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare programvara i enlighet med detta; Vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan också förhindra Google från att samla in de data som genereras av cookien och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarens plugin-program tillgängligt under följande länk och installera: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Den registrerades rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas är du den person som berörs av GDPR och du har följande rättigheter gentemot oss som ansvarig:

 

Informationsrättighet

Du kan begära bekräftelse på att personuppgifter som rör dig och som behandlas av oss.

Om det finns en sådan behandling kan du begära information från oss om följande information:

 • syften för vilka personuppgifterna behandlas;
 • kategorier av personuppgifter som behandlas;
 • mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifter har meddelats eller kommer at meddelas;
 • den planerade varaktigheten för lagringen av dina personuppgifter eller, om specifik information inte är möjlig, kriterier för att fastställa lagringstid;
 • förekomsten av en rätt till korrigering eller radering av dina personuppgifter, en rätt till begränsning av behandlingen eller en rätt att invända mot denna behandling;
 • förekomsten av en rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
 • all tillgänglig information och ursprung av data, när personuppgifterna inte uppgivets från den registrerade;
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22, punkterna 1 och 4, och - i dessa fall - meningsfull information om logiken och omfånget och avsedda effekter av sådan behandling för den registrerade.

Du har rätt att begära information om huruvida de personuppgifter som rör dig överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära att få information om lämpliga garantier enligt artikel 46 i GDPR i samband med överföringen.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse och/eller komplettering av dina personuppgifter är felaktigt behandlat eller ofullständiga. Vi måste omedelbart göra denna rättelse.

 

Rätt att begränsa behandlingen

Du kan begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter på följande villkor:

 • om du ifrågasätter riktigheten av dina personuppgifter så att vi kan kontrollera riktigheten;
 • behandlingen är olaglig och du vägrar radera uppgifterna och i stället begära att tillämpningen ska begränsas;
 • vi inte längre behöver personuppgifter i bearbetningssyfte, men du behöver det för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • om du har invänt mot handläggningen i enlighet med artikel 21 (1) GDPR och det är ännu inte klart om våra legitima skäl överväger dina skäl.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats får sådana uppgifter endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk en juridisk person eller av skäl som har ett viktigt allmänintresse i unionen eller i en medlemsstat.

Om begränsningen av behandlingen har begränsats i enlighet med ovanstående villkor kommer vi att informera dig innan begränsningen upphävs.

 

Rätt till radering

a) skyldighet att radera

Du kan begära att de personuppgifter som rör dig omedelbart raderas är vi skyldiga att radera sådana uppgifter omedelbart om något av följande skäl gäller:

 • dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
 • du återkallar ditt samtycke och det finns ingen annan rättslig grund för bearbetningen.
 • du motsätter dig bearbetningen i enlighet med artikel 21 (1) GDPR och det finns inga primära legitima skäl för bearbetningen, eller du motsätter dig bearbetningen i enlighet med artikel 21 (2) GDPR.
 • dina personuppgifter har behandlats olagligt.
 • radering av dina personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt EU-rätten eller medlemsstaternas lagstiftning som vi omfattas av.
 • dina personuppgifter har samlats in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 (1) GDPR.

b) information till tredje part

Om vi har gjort dina personuppgifter offentliga och är skyldiga att radera dem i enlighet med artikel 17 (1) GDPR ska vi vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med beaktande av tillgänglig teknik och implementeringskostnader, för att informera de ansvariga för databehandlingen som behandlar de personuppgifter som du som registrerad personen har bett dem att ta bort alla länkar till dessa personuppgifter eller att kopiera eller replikera dessa personuppgifter.

 

c) undantag

Rätten till radering existerar inte i den mån behandlingen är nödvändig:

 • för utövandet av rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet,
 • att uppfylla en juridisk skyldighet som kräver behandling i enlighet med lagen i unionen eller de medlemsstater som vi är föremål för, eller att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller utövandet av en officiell myndighet som har tilldelats oss;
 • av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet, i enlighet med artikel 9 (2h) och artikel 9 (3) GDPR;
 • för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89 (1) GDPR, i den mån den rättighet som avses i avsnitt (a) sannolikt kommer att uppnå målen för denna behandling omöjligt eller allvarligt nedsatt, eller
 • för påståendet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk.

 

Rätt till information

Om du har hävdat rätten till rättelse, radering eller begränsning av bearbetning, kommer vi att meddela alla mottagare till vilka dina personuppgifter har visats, denna rättelse eller radering av data eller begränsning av data om detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär oproportionerlig arbeta.

Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ta emot de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa data till en annan ansvarig utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna tillhandahölls, förutsatt att:

 • bearbetning baseras på samtycke (artikel. 6 (1e) GDPR eller art. (2e) GDPR) eller på ett kontrakt (art. 6 (1b) GDPR) och
 • bearbetning utförs med hjälp av automatiserade processer

När du utövar denna rätt kan du dessutom se till att dina personuppgifter överförs direkt från en ansvarig person till en annan ansvarig person, i den mån detta är tekniskt genomförbart. Andra människors friheter och rättigheter får inte påverkas av detta.

Rätten till dataportabilitet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller vid utövandet av en officiell myndighet som har överförts till den ansvariga personen.

 

Rätt att protestera

Du har rätt att, av skäl som beror på din speciella situation, när som helst motsätta dig bearbetningen av dina personuppgifter, vilket är baserat på artikel 6 (1e eller f) GDPR inträffar för att lämna invändningar; Detta ska också tillämpas på profilering som grundas på dessa bestämmelser.

Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandling som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller att försvara rättsliga anspråk.

Oavsett direktiv 2002/58 / EU har du möjlighet att utöva din rätt att invända i samband med användning av informationssamhällets tjänster med hjälp av automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

 

Rätt att återkalla samtyckesdeklarationen enligt dataskyddslagen

Du har rätt att när som helst återkalla din försäkran om samtycke enligt dataskyddslagen. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av bearbetning som utförs på grundval av samtycket innan den dras tillbaka.

Invändningen kan göras utan någon form och ska om möjligt adresseras till den dataskyddsombud som nämnts i början.

 

Rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga rättsmedel har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, anställningsort eller plats för den påstådda överträdelse om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot GDPR.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet lämnades in ska informera den klagande om status och resultat för klagomålet, inklusive möjligheten till ett rättsmedel enligt artikel 78 GDPR.